Corona-ouderschapsverlof ook mogelijk voor onderwijspersoneel

Corona-ouderschapsverlof

Recent introduceerde de federale regering het corona-ouderschapsverlof en dit met het oog op het organiseren van opvang voor kinderen jonger dan 12 jaar. Alle Vlaamse ambtenaren kunnen van deze maatregel gebruik maken; ook het onderwijspersoneel.

Het corona-ouderschapsverlof kan worden opgenomen tussen 1 mei en 30 juni 2020. Dit verlof is een bijkomend ouderschapsverlof. Dat wil zeggen dat het niet in mindering wordt gebracht van het contingent van de thematische vorm van loopbaanonderbreking in het kader van ouderschapsverlof.

Om aanspraak te kunnen maken op het verlof moet je minstens één kind hebben, dat de leeftijd van 12 jaar (21 jaar in het geval van een beperking) nog niet heeft bereikt. Het verlof is geen recht en wordt door de werkgever toegekend bij gunstmaatregel.

Modaliteiten van opname en duur

Het corona-ouderschapsverlof kan halftijds of voor één vijfde worden opgenomen. In het geval van een halftijdse opname wordt men verondersteld van voorafgaand aan de opname minstens een opdracht uit te oefenen die 75 % bedraagt. In het geval van een opname met één vijfde is de voorwaarde dat je voorafgaand voltijds aan het werk bent.

In het leerplichtonderwijs kan het verlof enkel worden opgenomen per maand. Voor het personeel van het hoger onderwijs en de universiteiten kan dat op weekbasis. Dit vanaf 1 mei tot 30 juni 2020.

Aanvraag

Aanvragen kunnen bij de werkgever worden ingediend vanaf 11 mei 2020 en dit uiterlijk 3 werkdagen voorafgaand aan de aanvangsdatum van het verlof. Gezien het om een gunstmaatregel gaat, kan de werkgever de aanvraag goedkeuren, maar ook afkeuren. Hij dient de al dan niet goedkeuring binnen de 6 werkdagen volgend op de aanvraag te bevestigen en uiterlijk vóór de aanvangsdatum van het verlof.
Een aanvraag voor onderbrekingsuitkering wordt bij de RVA ingediend via elektronische weg en dit uiterlijk één maand na aanvang van het verlof.

Wanneer het corona-ouderschapsverlof wordt toegestaan, dan bestaat de mogelijkheid om een eventueel al lopend ouderschapsverlof (thematische vorm van loopbaanonderbreking in het kader van ouderschapsverlof) te laten omzetten naar het  corona-ouderschapsverlof en dit met ingang van 1 mei 2020. Met akkoord van de werkgever kan het al lopend ouderschapsverlof ook worden geschorst met het oog op het opnemen van het corona-ouderschapsverlof.

 

Delen: