6 november 2014: NATIONALE BETOGING

De drie grote vakbonden: ACLVB, ABVV en ACV hebben in gemeenschappelijk vakbondsfront een actieplan aangekondigd. De redenen hiervoor zijn de besparingsbeslissingen van de federale regering. Deze beslissingen treffen vooral de werknemers, de werklozen en de gezinnen. De  beslissingen van de federale regering zijn ook voor de onderwijssector verpletterend. De kansen voor startende personeelsleden, de lonen, de loopbaanonderbrekingen, de landingsbanen en de pensioenen worden zwaar aangepakt.

  

 

 

Op 6 november wordt er betoogd voor een eerlijk beleid dat lasten correct verdeelt:

 

    • Meer (werkbare) jobs
    • Een correct inkomen
    • Meer federale sociale zekerheid
    • Een degelijke overheid
    • Meer fiscale rechtvaardigheid


Het federaal regeerakkoord en de gevolgen daarvan zijn dus meer dan ronduit verpletterend! Tel daar de besparingen opgelegd door de Vlaamse overheid mee bovenop en het is duidelijk dat er zich aan de einder een lange Siberische winter aandient en niet in het minst voor het onderwijspersoneel.

 

Onvolledige indexering en inkrimping van de werkingsmiddelen,

● besparing op personeel met aanzienlijk banenverlies tot gevolg,

 vermindering van het personeelsbestand,

 aanzienlijke toename van de werkdruk,

 flagrant loonverlies als gevolg van indexsprong,

 verhoging wettelijke pensioenleeftijd,

● verhoging loopbaanvoorwaarde,

● afschaffing diplomabonificatie,

● optrekken pensioendeler van /55 naar /60,

● afbouw niet-gemotiveerde loopbaanonderbreking…


Dit alles maakt dat ambtenaren – inclusief het onderwijspersoneel - opnieuw het gelag betalen. Net als alle andere werknemers zullen zij nog meer en langer moeten werken voor minder loon en daar bovenop voor een lager pensioen.

Een uitgebreide analyse van het regeerakkoord leest u in het document “Regeerakkoord Michel” van de studiedienst van de ACLVB dat u hieronder kan downloaden. Wat de gevolgen van de regeringsmaatregelen concreet voor u betekenen, vindt u terug in het document “Regeerakkoord in vrije val”. Dit document kan u hiernaast downloaden door op de afbeelding te klikken. Ook het integrale regeerakkoord zelf kan u hieronder downloaden.

 

Klik hier om het document “Regeerakkoord Michel” te downloaden.

Klik hier om het integrale regeerakkoord te downloaden.

Klik hier voor nog meer informatie rond het regeerakkoord en de acties van de vakbonden.

 

Het waarom voor deze betoging wordt toegelicht in de pamfletten die door het gemeenschappelijk vakbondsfront en de ACLVB werden verspreid. Deze pamfletten kan u hieronder downloaden door op de afbeelding te klikken net als de affiches van de ACLVB en het gemeenschappelijk vakbondsfront onderwijs.

Aan onze schoolafgevaardigden vragen we om de affiches omhoog te hangen in de lerarenkamer, na ze ter visering aan de directie te hebben voorgelegd.

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het actieplan in gemeenschappelijk vakbondsfront aangekondigd door de drie grote vakbonden: ACLVB, ABVV en ACV wordt ook door het VSOA Onderwijs onderschreven. Wij roepen in eerste instantie enkel onze vakbondsafgevaardigden op om deel te nemen aan deze nationale manifestatie. Maar ook leden die dat wensen, kunnen deelnemen.

Met het oog daarop werd door het gemeenschappelijk vakbondsfront onderwijs een stakingsaanzegging ingediend voor de onderwijspersoneelsleden die afwezig zijn, omdat zij aan de nationale manifestatie deelnemen en daardoor loonverlies lijden. Men heeft de mogelijkheid om, naar keuze, hetzij te staken voor 1 lesuur/uur, hetzij voor een halve dag, hetzij voor een volledige dag.

Heeft u op 6 november géén opdracht en u wil mee manifesteren dan moet u geen beroep doen op uw stakingsrecht!

Heeft u daarentegen wél een opdracht en u wil participeren aan de betoging, dan wordt u geacht om te staken, want anders bent u ongewettigd afwezig. U moet uw directie op de hoogte brengen dat u staakt en dit uiterlijk op 6 november. U deelt eveneens mee of u staakt voor een volledige dag, voor een halve dag of voor één uur; afhankelijk van uw opdracht die dag.

Let wel:  het gaat hier om een betoging en niet over een algemene staking. Enkel degenen die deelnemen aan de betoging zullen een stakersvergoeding ontvangen. Daarenboven moet je tenminste zes maanden lid zijn van het VSOA Onderwijs om je recht te laten gelden op een stakersvergoeding. 

Afgevaardigden en leden van het VSOA Onderwijs die wensen deel te nemen, dienen zich vooraf in te schrijven door een mail te sturen naar: Betoging_6_november@vsoa-onderwijs.be

In de mail vermelden zij hun: naam, lidnummer en het rekeningnummer waarop later de stakersvergoeding kan worden teruggestort.

Om de stakersvergoeding uitbetaald te krijgen, dienen de VSOA-leden die aangesloten zijn bij de groep VSOA Onderwijs én die participeerden aan de manifestatie achteraf een kopie van hun weddenuittreksel waarop vermeld staat dat zij  niet in hun instelling aanwezig waren op de dag van de manifestatie samen met hun vervoerbewijs op te sturen  naar:

 

VSOA Onderwijs
Manifestatie 6 november 2014
Boudewijnlaan 20/21
1000 BRUSSEL

 

en dit met de vermelding van naam en rekeningnummer waarop de stakersvergoeding kan gestort worden. Samen met de voorafgaande inschrijving zijn dit absolute voorwaarden om het stakersgeld uitbetaald te krijgen.

Het schoolbestuur/de inrichtende macht moet zorgen voor het nodige toezicht wanneer er niet voldoende personeel aanwezig is op de dag van de manifestatie. Met het oog daarop kan zij voorafgaand het personeel bevragen. Wanneer uit de bevraging zou blijken, dat er die dag niet voldoende personeel aanwezig is en het toezicht bijgevolg niet kan verzekerd worden, dan moet zij de ouders hiervan inlichten. De beslissing om de school/het centrum tijdens de staking eventueel te sluiten, behoort tot de bevoegdheid van het schoolbestuur/de inrichtende macht. 


Klik hier voor verdere informatie omtrent de te vervullen formaliteiten bij staking en de stakersvergoeding.


Praktische informatie

Start betoging: om 12 u aan het Noordstation, Simon Bolivarlaan Brussel. Verzamelen vanaf 11 uur aan de stand van de ACLVB in de Simon Bolivarlaan.  

Om onze organisatie een zo groot mogelijke zichtbaarheid te geven is er een verzamelpunt voor alle VSOA- en ACLVB-militanten voorzien, in het midden van de Simon Bolivarlaan, met langs de ene kant de uitgang van het Noordstation en aan het andere uiterste, de kop van de concentratie.

In bijlage (
klik hier) vindt u het plan waarop ons verzamelpunt staat aangeduid. Ook de ACLVB-stand en een muzikale animatie staan in die buurt opgesteld. De deelnemers worden verwacht omstreeks 11 uur. Van zodra de betogersstoet vertrekt, vragen wij u de uitgestippelde weg te volgen, die u via deze link en ook hieronder kan terugvinden  

 


Parcours: van de Simon Bolivarlaan naar de Willebroekkaai en via de kleine ring, de Jacqmainlaan en de Beurs gaat het richting zuidstation waar de betoging op het Europaplein zal worden ontbonden.  

Openbaar vervoer: in geval u de trein zou nemen om naar de betoging te komen, heeft de NMBS een speciaal treinticket voorzien (B-Evenement code 713). Dit is in alle treinstations verkrijgbaar vanaf vrijdag 31 oktober 2014. De kostprijs bedraagt: € 12 H/T – 2de klasse, voor afstanden tot 60 km (tussen station vertrek en station aankomst) en € 14 H/T – 2de klasse, voor afstanden vanaf 61 km (tussen station vertrek en station aankomst). 

Daarnaast legt de NMBS normaal gezien voor die dag extra treinen in. Dit vanuit de volgende stations: Oostende, Turnhout, Antwerpen-Centraal, Namen, Bergen, Charleroi Zuid en Luik-Guillemins. Daar kunnen eventueel nog andere stations bijkomen. Op dit moment zijn de uren en stopplaatsen nog niet gekend.

 


 

 

 

 

 

Delen: