“Trop” is té veel! De maat is vol!

Actieplan VSOA Onderwijs - UPDATE -

Actieplan

Met het oog op de geplande acties bezorgen wij u als lid van het VSOA Onderwijs onderstaande informatie. Mogen wij u alvast vriendelijk vragen deze info aandachtig door te nemen. Wij houden u natuurlijk ook op de hoogte via onze website www.vsoa-onderwijs.be en onze facebookpagina.

Klik hier om naar de facebookpagina van het VSOA Onderwijs te gaan.

Manifestatie 31 mei 2016

Op 24 mei 2016 werd onder de noemer “De maat is vol” een nationale betoging georganiseerd door het gemeenschappelijk vakbondsfront ACV – ABVV en ACLVB. Het VSOA in het algemeen en het VSOA Onderwijs in het bijzonder deden een oproep om aan deze betoging deel te nemen… En met succes! Met een opkomst van meer dan 60 000 manifestanten was deze actie meer dan geslaagd en mag ze zelfs een overdonderend groot succes worden genoemd.

Zoals al eerder gemeld, diende het Gemeenschappelijk Vakbondsfront Onderwijs zowel voor 24 mei als voor 31 mei 2016 een stakingsaanzegging in om aan het onderwijspersoneel de mogelijkheid te geven deel te nemen aan de voor die dagen geplande manifestaties.

Op 31 mei 2016 vindt er in Brussel opnieuw een manifestatie plaats, maar dit keer énkel van de openbare diensten. Echter door de aangekondigde treinstakingen voor die dag werd er besloten om de focus op de betoging van 24 mei te leggen.

Leden van het VSOA Onderwijs die op 31 mei 2016 toch zouden willen deelnemen aan de manifestatie in Brussel zijn door de ingediende stakingsaanzegging dan ook ingedekt. Desalniettemin willen wij er toch op wijzen, dat de aangekondigde spoorstaking voor die dag voor hinder kan zorgen.

Praktische regelingen

Aangezien het op 31 mei eveneens gaat om een betoging en niet om een algemene staking zullen VSOA Onderwijs-leden die staken om deel te nemen aan de manifestatie aanspraak kunnen maken op een stakersvergoeding.

Vooraf inschrijven noodzakelijk

Afgevaardigden en leden van het VSOA Onderwijs die aan de manifestatie van 31 mei wensen deel te nemen, dienden zich daarom vooraf in te schrijven door vóór 28 mei 2016 een mail te sturen naar:

info@vsoa-onderwijs.be

met als onderwerp: Manifestatie 31 mei 2016

Bevestiging aanwezigheid en
terugbetaling vervoersonkosten

Op 31 mei, de dag van de manifestatie, dienen de VSOA Onderwijs-betogers zich tussen 10 uur en 10 u 30 aan te melden aan de balie op het gelijkvloers in ons kantoor in Brussel, Boudewijnlaan 20 - 21 en dit om hun aanwezigheid te bevestigen. Zij zullen dan ook een onkostennota overhandigd krijgen met het oog op de terugbetaling van de gemaakte vervoersonkosten.

Zij die het voornemen hadden om deel te nemen aan de betoging, maar die door de spoorstaking toch niet in Brussel zouden geraken, zullen eveneens hun stakersvergoeding uitbetaald krijgen.

VSOA-leden die aan hun directie inmiddels hebben meegedeeld, dat zij op 31 mei staken, zijn door de ingediende stakingsaanzegging uiteraard volledig ingedekt tegen ongewettigde afwezigheid.

Meer informatie

Voor meer informatie inzake de praktische regelingen kan men altijd de secretaris van zijn of haar afdeling contacteren.

Klik hier voor  de contactgegevens van de secretarissen.

Stakersvergoeding

Om de stakersvergoeding uitbetaald te krijgen, dienen de VSOA-leden die aangesloten zijn bij de groep VSOA Onderwijs een kopie van hun weddenuittreksel (herziening bij de wedde van juni) waarop vermeld staat, dat zij niet in hun instelling aanwezig waren op de dag van de manifestatie, achteraf op te sturen  naar:

VSOA Onderwijs
Manifestatie 31 mei 2016
Boudewijnlaan 20/21
1000 BRUSSEL

 

In tegenstelling tot wat eerder werd gemeld, zal ook aan VSOA-leden, die het voornemen hadden om deel te nemen aan de betoging, maar door de spoorstaking niet in Brussel zullen geraken, de stakersvergoeding worden uitbetaald. De stakersvergoeding zal dan worden gestort op het rekeningnummer vermeld op het weddenuittreksel.

Klik hier voor verdere informatie omtrent de stakersvergoeding.

Te vervullen formaliteiten bij staking

Het Gemeenschappelijk Vakbondsfront Onderwijs heeft voor 31 mei 2016 een stakingsaanzegging ingediend. Doel van deze stakingsaanzegging is om aan de onderwijspersoneelsleden de mogelijkheid te bieden om aan de nationale betoging deel te nemen. In concreto gaat het dus louter over een betoging en niet over een algemene staking! Men heeft de mogelijkheid om te staken hetzij voor een halve dag, hetzij voor een volledige dag.

Heeft u op 31 mei géén opdracht en u wil mee manifesteren dan moet u géén beroep doen op uw stakingsrecht. Heeft u daarentegen wél een opdracht en u wil participeren aan de betoging, dan wordt u geacht om te staken die dag, want anders bent u ongewettigd afwezig. U wordt geacht om uw directie op de hoogte te brengen dat u staakt en dit uiterlijk op 30 mei. U deelt eveneens mee of u staakt voor een halve of voor een volledige dag afhankelijk van de omvang van je opdracht die dag.

Het schoolbestuur/de inrichtende macht moet zorgen voor het nodige toezicht wanneer er niet voldoende personeel aanwezig is op de dag van de manifestatie. Met het oog daarop kan zij voorafgaand het personeel bevragen. Wanneer uit de bevraging zou blijken, dat er die dag niet voldoende personeel aanwezig is en het toezicht bijgevolg niet kan verzekerd worden, dan moet zij de ouders hiervan inlichten. De beslissing om de school/het centrum tijdens de staking eventueel te sluiten, behoort tot de bevoegdheid van het schoolbestuur/de inrichtende macht. 

Klik hier voor verdere informatie omtrent de te vervullen formaliteiten bij staking.

 

 

Delen: